Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบ... (05 เม.ย. 2566)  
รายงานผลตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับสิ้นสุด วันที... (24 มี.ค. 2566)  
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองกลางโคก - บ้านโค... (15 มี.ค. 2566)  
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการคสล.หนองกลางโคก - บ้านโคกล่าม ห... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน... (28 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก... (13 ก.พ. 2566)
รายงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานในท้องถิ่น ปีงบประ... (09 ก.พ. 2566)
ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกลางโคก - ... (01 ก.พ. 2566)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ประจำปีงบประมาณ 2566 (26 ม.ค. 2566)
ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. ม.1 บ้านตลาดม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอ... (13 ม.ค. 2566)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 (19 ธ.ค. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (09 ธ.ค. 2565)
แบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (01 ธ.ค. 2565)
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2565 (24 พ.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 (สนับส... (05 ต.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 (หมู่ท... (05 ต.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 (หมู่ท... (05 ต.ค. 2565)
ข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ประจำปี 2566 (03 ต.ค. 2565)
แผนการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจำงบประมาณ 2566 (30 ก.ย. 2565)
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (30 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (01 มี.ค. 2566)  
ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกลางโคก - ... (01 ก.พ. 2566)  
ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. ม.1 บ้านตลาดม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอ... (13 ม.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข่าแตกเส... (23 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ที่ 1 บ้านตลาดม่วง เส้นจากที่นาของ นางสาวปิ ทบ... (13 มิ.ย. 2565)
แผนการใช้จ่ายเงินหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 (28 เม.ย. 2565)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคสล. โคกล่าม - เหล่าจั่น โดยวิธีคัดเล... (07 ธ.ค. 2564)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านป่าโน - บ้านหนอ... (02 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 3 หัวเข่าแตก - คึมบง บ้... (02 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคสล.หมู่ที่ 11 แยกบ้านหนองขาม - บ้านหัวเข่าแ... (02 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคสล.หมู่ที่ 1 บ้านตลาดม่วง - หนองโพธิ์ (อุดห... (02 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 10 เชื่อมหัวเข่าแตก บ้า... (31 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่่ทำการอบต.หนองเรือ... (31 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านหนองกลา... (30 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านหัวสระ เ... (30 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านหนองปอ ... (18 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านหนองปอ... (18 มิ.ย. 2564)
ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ที่ เมนู "ข่าวประชาสัมพันธ์" ด้านบน หร... (08 มี.ค. 2564)
แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง (08 ม.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 26 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... (28 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) (02 มี.ค. 2564)  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กา... (18 ธ.ค. 2561)  
ประกาศ แก้ไขและเพิ่มเติมการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภ... (30 พ.ย. 2561)  
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด... (20 ต.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานบริหาร (21 ม.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ (23 เม.ย. 2556)
ประกาศผลขึ้นบัญชี อบต.หนองเรือ (รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) (22 มี.ค. 2556)
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (12 มี.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคค... (07 มี.ค. 2556)
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 101 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง ช่างโยธา 102 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 103 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักกงานธุรการ 201 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักกงานพัสดุ 202 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 203 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 204 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 301 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 302 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 303 (08 ก.พ. 2556)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : 6440710@dla.go.th

Powered By nongruea.go.th