Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอนาเชือก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาเชือก ประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 57 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้


อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม และตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 36,691.25 ไร่ หรือประมาณ 58.706 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ใช้ในการเกษตรกรรม จำนวน 20,067 ไร่ พื้นที่ทำนา จำนวน 16,650 ไร่ พื้นที่ทำสวน จำนวน 327 ไร่ พื้นที่ทำไร่ จำนวน 3,090 ไร่

ภูมิประเทศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือมีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูงทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีระดับความสูงประมาณ 206 เมตร จากระดับน้ำทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีระดับความสูง ประมาณ 213 เมตร จากระดับน้ำทะเลและลาดต่ำลงบริเวณกลางตำบล พื้นที่เป็นที่ลุ่มสลับที่ดอนโดยมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นและลอนลึก ภูมิอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด
      
จำนวนหมู่บ้าน
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 1 บ้านตลาดม่วง
     หมู่ที่ 2 บ้านหนองปอ
     หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข่าแตก
     หมู่ที่ 4 บ้านหนองเรือ
     หมู่ที่ 5 บ้านป่าโน
     หมู่ที่ 6 บ้านป่ารังหนา
     หมู่ที่ 7 บ้านหนองกลางโคก
     หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระ
     หมู่ที่ 9 บ้านโคกล่าม
     หมู่ที่ 10 บ้านนางเลิ้ง
     หมู่ที่ 11 บ้านนาเหนือ
     หมู่ที่ 12 บ้านนากลาง
     หมูที่ 13 บ้านตลาดเหนือ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th