Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ มีประชากรทั้งสิ้น 5,158 คน แยกเป็นชาย 2,542 คน เป็นหญิง 2,616 คน
ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จำนวนครัวเรือน
1.ตลาดม่วง 274 248 522 91
2.หนองปอ 264 266 530 101
3.หัวเข่าแตก 195 189 384 85
4.หนองเรือ 276 275 551 99
5.ป่าโน 182 178 360 72
6.ป่ารังหนา 112 102 214 37
7.หนองกลางโคก 223 235 458 85
8.หัวสระ 248 312 560 103
9.โคกล่าม 299 306 605 100
10.นางเลิ้ง 179 209 388 77
11.นาเหนือ 263 286 549 100
12.นากลาง 158 168 326 58
13.ตลาดเหนือ 195 190 385 72
รวม 2,868 2,964 5,832 1,080

การศึกษา
     - โรงเรียนประถมศึกษา
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - ศูนย์การเรียนชุมชน (การศึกษานอกโรงเรียน)
จำนวน 5 แห่ง
จำนวน 7 แห่ง
จำนวน 6 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
     
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด จำนวน 9 แห่ง
       
สาธารณสุข
     - สถานีอนามัยประจำตำบล
     - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน 1 แห่ง
ร้อยละ 100


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th