Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังเชื่อมกับหมู่บ้านและตำบลอื่นการสัญจรไปมาในฤดูฝนลำบากมากการบริการการเดินทางจากตัว
อำเภอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีรถยนต์โดยสารวิ่งประจำทุกวัน นอกจากนั้นยังมีรถรับจ้าง จักรยานยนต์ สามล้อเครื่องแต่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว เพราะทำให้ไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
     
การโทรคมนาคม
     - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 5 แห่ง
   
การไฟฟ้า
     - มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 13 หมู่บ้าน (คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100)
    
แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - ลำน้ำ ลำห้วย 
     - บึง หนอง 
จำนวน 7 สาย
จำนวน 13 แห่ง
   
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝาย 
     - บ่อน้ำตื้น  
     - บ่อบาดาล
     - ระบบประปาหมู่บ้าน
จำนวน 8 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 15 แห่ง
จำนวน 13 แห่ง
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th