Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สำคัญมี 7 ประเด็น
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม แหล่งน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
     เน้นการสร้างความต้องการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งอำนวยนความสะดวกในท้องถิ่น ได้แก่ การสร้างถนน ซ่อมแซมถนน ขุดลอกแหล่งน้ำ ฝายกั้นน้ำ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
     เน้นการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ส่งเสริมด้านอาชีพ นันทนาการ การตลาด เกษตรอินทรีย์ ร้านค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ลานค้าชุมชน แปรรูปสินค้าเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     เน้นการพัฒนาด้านการให้การศึกษา อบรมแก่ประชาชน เยาวชน การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดีงาม เป็นต้น
4. ยุทศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร
     ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารสาธารณะ เช่น การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมาติดต่อราชการ การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์แบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร เป็นต้น
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
     ส่งเสริม พัฒนา การดำเนินการด้านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการป้องกันโรคติดต่อ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
     ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 
     ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม คุ้มครองดูแลที่สาธารณประโยชน์ บำบัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ป้องกันแก้ไขมลภาวะทางกลิ่น เสียง เป็นต้น
    
แนวทางการพัฒนา อบต.หนองเรือ
     1. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพราษฎร แก้ไขปัญหาการว่างงาน การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของราษฎรในการประกอบอาชีพเสริม จัดหาทุนในการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
     2. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า
     3. การดำเนินการทางด้านสังคม จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ก่อสร้างปรับปรุง หอกระจายข่าว ช่วยเหลือผู้พิการขาดการอุปการะเลี้ยงดู
     4. การดำเนินการด้านแหล่งน้ำ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขุดลอกหนองน้ำ ซ่อมแซมฝายเก็บกักน้ำ เป็นต้น
     5. การดำเนินการด้านบริการสาธารณะ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ สนับสนุนครัวเรือนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
     6. การดำเนินการด้านการเมืองการบริหาร การออกประชาคมหมู่บ้าน การทัศนศึกษาดูงาน การฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ
     7. การดำเนินการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนงานประเพณี สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน
     8. การดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่า อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาความสะอาดในชุมชนเป็นต้น


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th