Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.พ. 2564 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
05 ก.พ. 2564 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ฉบับที่ 2
27 พ.ย. 2563 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 26 โครงการ
08 ม.ค. 2563 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
03 ธ.ค. 2562 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา
19 พ.ย. 2562 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01 พ.ย. 2562 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศรายงานงบรับ-จ่าย ประจำ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
09 ต.ค. 2562 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
09 ต.ค. 2562 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
09 ต.ค. 2562 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th