Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางอนัญญา โชคอนันต์กูล
ปลัด อบต. 092-5435067
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอดุลย์ ทบภักดิ์
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนรองปลัด อบต. โทร 087-2136962
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกพายุพงษ์ โพยนอก
เจ้าพนักงานป้อง ฯ
Responsive image
นางเพ็ญนภา รัตนธรรม
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
Responsive image
นายอภิชล พลร่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Responsive image
นางกิตติพร ศรีสุวรรณ
จพง.ธุรการ
Responsive image
นายวีระยุทธ ลงกลาง
จนท.ธุรการ
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
Responsive image
นายสุนทร พัฒเพ็ง
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายประมูล เทียมทัน
นักการภารโรง
Responsive image
นายบุญศรี กุดนอก
ยาม
Responsive image
นายมานพ อัปะระทัง
คนสวน
Responsive image
Responsive image
นางทองอ่อน ปะกิลาพัง
แม่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th